Przy jakiej temperaturze skraca się czas pracy?

Pracodawca może skrócić czas pracy, jeśli temperatura w miejscu pracy okaże się za wysoka. Jednak jest to jedynie wykaz dobrej woli, a nie obowiązek. Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, przy której dzień pracy może zostać skrócony. Należy pamiętać, że mimo podjęcia decyzji o wcześniejszym wysłaniu pracowników do domu, przysługuje im pełne wynagrodzenie.


Maksymalna temperatura w miejscu pracy
 nie została wprost określona przez przepisy BHP. Brak jasnych wytycznych nie oznacza jednak, że pracodawcy powinni dopuszczać, aby w ich zakładzie pracy panowały niekorzystne warunki. Praca w wysokich temperaturach wpływa na znacznie obniżenie wydajności pracowników, a także może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych – np. udaru.

Określona została natomiast dopuszczalna temperatura w przypadku pracy osób młodocianych i kobiet w ciąży – wynosi 30 stopni w pomieszczeniach biurowych.

Według specjalistów BHP temperatura w miejscu pracy nie powinna jednak przekraczać:

  • 30°C – w pomieszczeniach biurowych,
  • 28°C – podczas ciężkiej pracy fizycznej,
  • 26°C – podczas pracy w warunkach szczególnych.

Należy jednak pamiętać, że są to jedynie zalecenia, a nie obowiązujące prawnie wytyczne.

Minimalna temperatura w miejscu pracy – jaki zakres?

Minimalna temperatura w miejscu pracy, w odróżnieniu od wartości maksymalnej, została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 30 temperatura w pomieszczeniach pracy powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i być nie niższa niż:

  • 18°C – w przypadku lekkich prac fizycznych bądź pracy biurowej,
  • 14°C – w pozostałych przypadkach.

Należy jednak pamiętać, że są to jedynie zalecenia, a nie obowiązujące prawnie wytyczne.
Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza 28°C w zamkniętych pomieszczeniach bądź 25°C na otwartej przestrzeni, pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpłatne napoje chłodzące. Takie wytyczne znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Rodzaj napojów chłodzących jest dowolny – nie został wprost wskazany w ustawie. Zatem mogą to być np. różnego rodzaju soki czy herbaty mrożone. Najczęściej jednak jest to woda.

Ilość napojów chłodzących powinna zaspokajać potrzeby pracowników. W związku z tym, że zapotrzebowanie poszczególnych zatrudnionych może się od siebie różnić, najlepszym rozwiązaniem będzie zapewnienie pracownikom nielimitowanego dostępu do napojów. W takiej sytuacji warto rozważyć zakup dzbanka filtrującego bądź dystrybutora z wodą.

Jeśli obowiązek zapewnienia zimnych napojów nie zostanie spełniony, pracodawca może być zagrożony karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do nawet 30 tys. zł. Organem decydującym w tym zakresie jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Man Sweating In Office Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images ...

Wysokie temperatury a wykonywanie obowiązków zawodowych

Czy wysoka temperatura w miejscu pracy może być przyczyną odmowy obowiązków zawodowych? To zależy, czy pracownik jest w stanie wykonywać swoją pracę. Kodeks pracy określa, że zatrudniony ma prawo do powstrzymania się od pracy, jeśli:

  • warunki nie odpowiadają przepisom BHP,
  • warunki stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
  • wykonywanie pracy grozi niebezpieczeństwem innym osobom.

W takich sytuacjach należy bezzwłocznie powiadomić przełożonego.

Dlatego, zgodnie z powyższym zapisem, jeśli panują wysokie temperatury i praca w takich warunkach mogłaby spowodować pogorszenie stanu zdrowia, np. doprowadzić do omdlenia, pracodawca nie może zmusić pracownika do pracy, ani zmniejszyć jego wynagrodzenia.

Jeśli Pracodawca nie podejmuje właściwych działań można zgłosić sprawę do Społecznego Inspektora Pracy działającego na terenie zakładu pracy.
PRZYPADKI w których stosowane sa klimatyzatory wewnętrzne które obniżają temperaturę w jednym pomieszczeniu, a podwyższają w drugim, w którym też pracują ludzie, przez umieszczenie w nich „wydechu” klimatyzatora są naruszeniem przepisów BHP i jednocześnie nierównym traktowaniem pracowników.