W TVP S.A. w likwidacji trwa od 20 grudnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy i zasad BHP, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, czasu pracy, zawierania umów cywilnoprawnych, minimalnego wynagradzania za pracę oraz stosowania przepisów dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnianiu i mobbingowi oraz wykonanie środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy podczas poprzedniej kontroli.
W związku z tym powołano zespół doświadczonych inspektorów pracy, który zajmie się czynnościami kontrolnymi. 29 stycznia odbyło się pierwsze z zapowiedzianych spotkań z organizacjami związkowymi w TVP S.A. w likwidacji , które zaplanowane są w czasie trwania kontroli. NSZZ Solidarność TVP S.A. przekazało swoje stanowisko inspektorom PIP dotyczące ogólnej sytuacji Spółki w obecnych okolicznościach.
Postulowaliśmy o szczególną uwagę i ochronę dla szeregowych pracowników i współpracowników Spółki, którzy ponoszą konsekwencje decyzji i braku rozstrzygnięć sporu politycznego i wątpliwości prawnych.

Domagamy się od właściwych instytucji i organów państwowych zapewnienia środków finansowych niezbędnych do normalnego, zgodnego z ustawą medialną funkcjonowania Telewizji Polskiej. Do władz likwidacyjnych apelujemy o decyzje skutecznie przywracające funkcjonowanie poszczególnych jednostek Spółki i możliwie, jak najszybsze wyjście z formuły stanu otwarcia likwidacji

Podkreśliliśmy konieczność podjęcia działań zmierzających do przywrócenia porządku administracyjnego w TVP i usprawnienia procesu ,który przebiega zbyt wolno, obarczony jest też wątpliwymi decyzjami i brakiem informacji w relacjach zarówno Pracodawcy z organizacjami związkowymi jaki samymi pracownikami Spółki.
Przekazaliśmy też pismo dotyczące niezrealizowanych uzgodnień z poprzednimi władzami Spółki w zakresie Regulaminu wynagradzania. Szczególnie kwestie mające znamiona dyskryminacji dotyczące wykluczeń z nagród jubileuszowych oraz rozwiązań dotyczących odprawy emerytalnej zmuszające pracowników do jak najszybszego przejścia na emeryturę.
Spotkanie zakończone zostało ustaleniem trybu kolejnych spotkań konsultacyjnych i przekazaniem kontaktów.

Prosimy zgłaszać problemy w kontrolowanych przez PIP obszarach swoim przedstawicielom związkowym. NSZZ Solidarność TVP podejmie się pomocy w przekazywaniu i wskazaniu inspektorom PIP wszelkich nieprawidłowości, które uznają Państwo za wymagające uwagi przeprowadzanej kontroli.