ws. projektu zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A.


W dniu 25 lipca 2023 r. Pracodawca przesłał do konsultacji projekt zmian Regulaminu pracy dla pracowników Telewizji Polskiej S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 8 marca 2022 r., w trybie uzgodnień w oparciu o art.104² Kodeksu pracy oraz art. 30 ust.5 i 6 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, w terminie 30 dni.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. wstępnie zaakceptowała część proponowanych w projekcie zmian, które są poprawkami redakcyjnymi lub dotyczą aktualnie obowiązującego nazewnictwa w Spółce oraz dostosowują Regulamin do ogólnie obowiązującego prawa, szczególnie dotyczy to obszaru pracy zdalnej.
Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. odrzuciła całość zmian w Regulaminie dotyczących monitoringu i kontroli stacji roboczych, urządzeń mobilnych oraz poczty elektronicznej, a także czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz wyłączenia pracowników z możliwości korzystania z wewnętrznych kas do wypłat gotówkowych.
W tych obszarach propozycje zmian naszym zdaniem, mogłyby pogarszać sytuację pracowników, w stosunku do obecnie obowiązujących zapisów. Wnieśliśmy również uwagi do części innych zapisów, które wymagają korekty.


W dniu 30 sierpnia 2023 roku, odbyło się spotkanie organizowane przez Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim, które miało na celu doprecyzowanie naszej pisemnej odpowiedzi, przekazanej Pracodawcy w ramach konsultacji. W spotkaniu tym brali udział przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A., oraz Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Biura Spraw Korporacyjnych (Działu Bezpieczeństwa) oraz Biura Kontrolingu i Restrukturyzacji.
Obie strony wyraziły konieczność kolejnych spotkań, w celu wypracowania zapisów, które nie będą pogarszały sytuacji pracowników i budziły obaw, co do późniejszych ich interpretacji. Przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. zadeklarowali wolę przystąpienia do prac w zespołach problemowych, nad projektem Regulaminu pracy dla pracowników TVP S.A. Jednocześnie Nasz Związek zadeklarował przedstawienie własnych propozycji zmian Regulaminu wynagradzania. Może się to stać niezwłocznie, jednak dopiero po ustaleniu zasad prowadzenia skutecznej współpracy i dialogu z Zarządem TVP S.A. poprzez Pełnomocnika Zarządu TVP S.A. ds. współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w TVP S.A. i Radą Pracowników TVP S.A.