Czyli co jeśli zostajesz wezwany na rozmowę z pracodawcą, na której pada propozycja rozwiązania umowy za porozumieniem stron i pracodawca domaga się podjęcia decyzji natychmiast.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Jak w przypadku porozumienia zmieniających warunki pracy , rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest dokumentem, który nabiera mocy prawnej, gdy strony dobrowolnie i obopólnie wyrażą zgodę na zaproponowane przez jedną z nich zmiany.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszym i najszybszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Nie ma znaczenia tutaj powód rozwiązania umowy. Każda ze stron może wystąpić z taką propozycją. Ustalają wspólnie termin rozwiązania umowy (może być dowolny – natychmiastowy, za tydzień, rok). Jest to forma rozwiązania stosunku pracy najbardziej swobodna ze wszystkich. Co ciekawe, dla tego trybu rozwiązania umowy nie przewidziano rygoru pisemności, a więc formy pisemnej.
Warto jednak mieć to na piśmie, aby w razie czego móc tę czynność prawną udowodnić.


Jednym z wymogów formalnych związanych z rozwiązaniem umowy o pracę jest konieczność skonsultowania z organizacją związkową zamiaru zwolnienia pracownika korzystającego z obrony związkowej. Obowiązek ten obciąża firmę zarówno przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Jego zaniedbanie ma dla pracodawcy niekorzystne skutki w razie, gdy zwolniony odwoła się do sądu pracy.
Jednak zawarcie porozumienia między stronami (pracodawcą a pracownikiem) czyni ten wymóg bezskutecznym. Porozumienie to może zostać podważone tylko w sądzie na określonych w przepisach warunkach.
 

Ponieważ decyzje związane ze rozwiązaniem umowy, zmianą warunków pracy lub płacy nie zawsze są proste i korzystne dla jednej lub obu ze stron, nad każdą propozycją należy się zastanowić.
Pracodawca nie powinien wymagać, aby pracownik podjął decyzję natychmiast, co oznacza, że pracodawca powinien dać pracownikowi czas na zastanowienie. Przepisy nie określają jednak, w jakim terminie pracownik powinien odpowiedzieć na propozycję pracodawcy.
Pracownik, przed podjęciem decyzji, ma prawo skonsultować się z organizacją związkową, która go reprezentuje. Zwłaszcza w sytuacji, jeśli nie wiedział, że pracodawca przedstawi mu jakieś propozycje albo wiedział ale pracodawca odmówił udziału przedstawiciela związku, który reprezentuje pracownika.

W OBLICZU WAŻNYCH DECYZJI PRACOWNIK MA PRAWO DOMAGAĆ SIĘ OD PRACODAWCY CZASU KONIECZNEGO DO ICH PODJĘCIA.