Uchwała Nr 17/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 12.09.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. upoważnia do reprezentowania interesów KZ NSZZ ”Solidarność” nr 295 Region Mazowsze w sprawie skargi na decyzję TVP S.A. utrzymującą w mocy poprzednią decyzję z 16 lipca 2014r odmawiającą udostępnienia informacji publicznej :

Jarosława Najmołę – Przewodniczącego KZ Nr 295 NSZZ”Solidarność” „ Region Mazowsze
Kazimierza Grzegorza Matkowskiego – Z-cę Przewodniczącego KZ nr 295 NSZZ ”Solidarność” Region Mazowsze.

Uchwała Nr 15/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 17.07.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o przywróceniu do związku.

Uchwała Nr 14/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 17.07.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o wynajęciu kancelarii prawnej. Decyzja Komisji jest kierunkowa – brak wskazania konkretnej kancelarii prawnej, bądź prawnika. Kancelaria prawna byłaby zatrudniona na umowie stałej, dyspozycyjna, a prawnik miałby pełnomocnictwa związku do uczestniczenia w sporach, do występowania na drogę sądową i reprezentowania związek przed pracodawcą.

Uchwała Nr 13/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 17.07.2014r

Działając na podstawie Art.32 ust.3 i 5 o związkach zawodowych, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła dodatkowo uchwałę o objęciu ochroną prawną na kadencję 2014-2018 r.

Uchwała Nr 12/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 17.07.2014r

Działając na podstawie Art.32 ust.3 i 5 o związkach zawodowych, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o anulowaniu ochrony prawnej z uchwały nr 6/2014 z dn.09.04.2014r Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A..

Uchwała Nr 11/KZ/2014 Komisji Zakładowej z dnia 09 04 2014r.

Komisja Zakładowa po zapoznaniu się z projektem – zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń, po dyskusji i zobowiązaniu projektodawcy do wprowadzenia do projektu zgłoszonych podczas dyskusji wniosków postanawia przyjąć projekt jako propozycję NSZZ „Solidarność” do dalszych rokowań nad zakładowym układem zbiorowym pracy.

Uchwała Nr 9/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 09.04.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podejmuje uchwałę o skreśleniu z rejestru członków w trybie paragrafu 13 ust. 1 pkt. 3 statutu NSZZ „Solidarność”. Powodem skreślenia jest zaleganie z opłatą składek członkowskich, które nie zostały uregulowane pomimo pisemnego wezwania.

Uchwała Nr 8/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 09.04.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o oddelegowaniu do pracy związkowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na kadencję 2014-2018r.

Uchwała Nr 7/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 09.04.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Prezydium Komisji Zakładowej . Prezydium będzie się składać z 5 członków wraz z Przewodniczącym.

Uchwała Nr 6 / 2014 Komisji ZakładowejNSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 09.04.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. działając na podstawie Art.32 ust.3 i 5 o związkach zawodowych podjęła uchwałę o objęciu ochroną prawną na kadencję 2014-2018r.

Uchwała Nr 5/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 10.02.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. (Zakładowa Komisja Wyborcza ) podjęła uchwałę (zgodnie z § 51 pkt 2 Ordynacji Wyborczej) o przeprowadzeniu wyborów „ z urną” na funkcje związkowe, kadencję 2014-2018, w Komisji Oddziałowej OTV Poznań.

Uchwała Nr 4/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 24.01.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. (Zakładowa Komisja Wyborcza ) podjęła uchwałę (zgodnie z § 51 pkt 2 Ordynacji Wyborczej) o przeprowadzeniu wyborów „z urną” na funkcje związkowe, kadencję 2014-2018, w Komisji Oddziałowej OTV Gdańsk i Kołach nr 3, 8, 22 Zakładu Głównego NSZZ ”Solidarność”.

Uchwała Nr 3/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 23.01.2014r

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. (Zakładowa Komisja Wyborcza) podjęła uchwałę (zgodnie z § 51 pkt 2 Ordynacji Wyborczej) o przeprowadzeniu wyborów „z urną” na funkcje związkowe, kadencję 2014-2018, w Komisji Oddziałowej OTV Kraków i Kołach nr 1, 7, 11, 15, 16, 18, 19, 24 Zakładu Głównego NSZZ ”Solidarność”.

Uchwała Nr 2/KZ/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z dnia 09.01.2014
dotycząca Przeprowadzenie wyborów w KZ Nr 295 NSZZ Solidarność TVP S.A. na kadencję 2014-2018

Zgodnie z § 5 Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność , Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. Nr 295 ustala na kadencję 2014-2018:

1. Klucz wyborczy, według którego wybierani będą delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność TVP S.A. (tabela w załączeniu)

2. Liczba Okręgów Wyborczych:
– OTV
– Zakład Główny

Minimalna wielkość Okręgu Wyborczego – 10 osób

3. Zgodnie z § 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność kierowanie wyborami powierza się Zakładowej Komisji Wyborczej

4. Na kadencję 2014-2018 wybory w organizacjach zakładowych odbywają się w terminie do 30 marca 2014 r.

5. Wybory w okręgach wyborczych , należy przeprowadzić najpóźniej do dnia 28.02.2014r, dokumenty z przeprowadzonych wyborów należy dostarczyć do siedziby Komisji Zakładowej , nie później niż 7 ( siedem) dni po przeprowadzonych wyborach.

6. Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność TVP SA zostanie zwołane najpóźniej do dnia 31 marca 2014r.

7. Jednocześnie Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP SA postanawia, iż warunkiem uznania wyborów w Okręgach Wyborczych jest dopełnienie wszelkich postanowień Statutu NSZZ Solidarność , Ordynacji Wyborczej NSZZ Solidarność , oraz uchwał Komisji Zakładowej. Warunkiem dopuszczenia delegatów na ZZD do udziału w zebraniu wyborczym, jest wywiązanie się poszczególnych Komisji Oddziałowych z postanowień Statutu, ordynacji , Uchwały finansowej oraz Uchwały Komisji Zakładowej Nr11/2004 z dnia 26 lutego 2004 r.

Uchwała Nr 1/KZ/2014 Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.
dotycząca Powołania Zakładowej Komisji Wyborczej w KZ nr 295 TVP S.A. na kadencję 2014-2018

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Zakładowej Komisji Wyborczej na kadencję 2014-2018r.