W związku z przekazanymi przez Zarząd TVP S.A. szczegółami podpisanego z NSZZ Solidarność TVP S.A. porozumienia dotyczącego podwyżek, które są szeroko komentowane również w mediach, często opatrzone błędną interpretacją, chcemy poinformować, że podpisane porozumienie jest kompromisem pomiędzy postulatami Solidarności, a deklarowanymi przez pracodawcę możliwościami finansowymi Spółki. 
Kompromis ten zakłada, że maksymalna kwota podwyżki nie przekroczy 1200 zł (wszystkie kwoty podane są brutto), a zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych obejmie tylko pracowników z premią motywacyjną, z wyrównaniem od 1 kwietnia br. Podwyżki nie obejmą natomiast tych zatrudnionych, którzy zarabiają powyżej 11 tys. zł, zaś pracownicy, których wynagrodzenie zasadnicze zostało podwyższone po 30.06.2022 r. otrzymają uzupełnienie podwyżki do 16 proc. wynagrodzenia zasadniczego (po podwyżce nie może ono być jednak wyższe niż 11 tys. zł.). Podwyżką nie zostaną objęte osoby, które po 30 czerwca ub. roku otrzymały podwyżkę przekraczającą 16 proc. wynagrodzenia oraz osoby zatrudnione po 01.01.2022 r.
Nakłady pracodawcy na podwyżki i wynikające z nich koszty, zwiększą w przybliżeniu o 7,4% budżet na wynagrodzenia w TVP S.A. Podwyżka obejmie ponad 1 tys. osób tj. ponad jedną trzecią pracowników Spółki. 
 

Informujemy, że termin „podwyżka inflacyjna” był terminem używanym przez stronę związkową na potrzeby negocjacji i wynikał z tego, że postulat o podwyżkę był formułowany w związku z inflacją.   
 
Występując w wrześniu ubiegłego roku z żądaniem podwyżek rozpoczynając tym samym proces negocjacji, intencją Związku było objęcie nią jak najszerszej grupy pracowników.   
Deklarowana przez pracodawcę wysokość środków, jakie może przeznaczyć na podwyżkę i jej pochodne sprawiła, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem było objęcie nią tych grup pracowników, dla których ze względu na wysokość dochodów skutki między innymi inflacji, były najbardziej dotkliwe, stawiając ich często w dramatycznej sytuacji życiowej.  
 

W wyniku kompromisu uzyskanego w negocjacjach, podwyżka obejmuje głównie grupy pracowników, których uposażenie jest najniższe i dla których podwyżka, jest jedyną możliwością zminimalizowania skutków wzrostu kosztów utrzymania.  
Dotyczy to pracowników, którzy nie są bezpośrednio związani z tworzeniem programu, ale są ważni w obsłudze całego cyklu produkcyjno-emisyjnego np. emisji, technologii, informatyki, energetyki, zbiorów programowych, serwisu, transportu, finansów i księgowości, administracji.   

Jednocześnie informujemy, że wynegocjowana przez NSZZ Solidarność w TVP S.A. podwyżka, jest jednym z etapów podejmowanych działań, na rzecz wszystkich grup pracowników, w tym także tych z uposażeniem powyżej 11 tyś. zł.