Komunikat dotyczący podpisania porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.  

  
W dniu 26 kwietnia 2023 r., podpisano porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami Zarządu TVP S.A., a przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” TVP S.A.  

Tym samym zamknięto proces negocjacyjny, rozpoczęty wnioskiem strony związkowej z dnia 23 września 2022 r. Przystąpienie stron do negocjacji, nastąpiło w dniu 28 lutego 2023 r.

Po analizie postulatów NSZZ „Solidarność” TVP S.A.  i ocenie możliwości finansowych Spółki TVP S.A., uzgodnione zostały możliwe warunki wzrostu wynagrodzeń. W wyniku podpisanego w dniu 26.04.2023 r. porozumienia, nastąpi zwiększenie środków przeznaczanych na wynagrodzenia w 2023 r. 

 Zwiększenie wynagrodzeń pracowników objętych podwyżką, nastąpi od dnia

1 kwietnia 2023 r., a zostanie wypłacone z wyrównaniem, 26 maja 2023 r.

Pracodawca poinformował również, że podjęte zostają działania w zakresie etatyzacji TAI i z czasem rozpatrywane będą potrzeby kolejnych jednostek w Spółce, w tym obszarze.