(ZUS/ REORGANIZACJA / OŚRODEK PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ)

W dniu 13 czerwca 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” TVP S.A. z Władzami Spółki TVP S.A.

Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Bogdan Wiśniewski, zastępca Przewodniczącego Wiesław Murzyn oraz członek Prezydium Ziemowit Poniatowski.

Spotkanie głównie dotyczyło nowej jednostki organizacyjnej –  Ośrodka Produkcji Telewizyjnej, a szczególnie zależności służbowych, prac organizacyjnych wewnątrz jednostki, pełnionych zadań, sposobu działania i przyjętych strategii i kierunków.

Na wstępie Likwidator Dyr. Daniel Gorgosz przekazał informację o otrzymanym od ZUS stanowisku dotyczącym zobowiązań składkowych TVP S.A. w likwidacji.
Zgodnie z potwierdzoną pisemną informacją z ZUS, bez względu na wcześniejsze zakłócenia przekazywania składek do ZUS, na koncie pracowników TVP S.A. w likwidacji, ewidencjonowane są składki w I filarze wynikające z dokumentów rozliczeniowych i ewentualny brak wpłat, nie ma wpływu na kwestie związane z waloryzacją składek, ani wysokość świadczenia w przyszłości.

Dyrektor Zbigniew Polak poinformował, że organizacja Ośrodka Produkcji Telewizyjnej po ustaleniu struktury jednostki weszła w etap, na którym o szczegółach tych zmian w najbliższych dniach zostaną powiadomieni wszyscy pracownicy jednostki. Pracownicy zostaną zapoznani z zasadami funkcjonowania jednostki, podziałem zadań w poszczególnych wydziałach i zależnościach służbowych oraz kompetencjach w zakresie zarządzania nowo powołanej kadry kierowniczej.

Dyrektor zapewnił także, że zależy mu na możliwie maksymalnym wykorzystaniu w produkcji środków własnych TVP S.A. oraz zwiększeniu udziału w realizacji przedsięwzięć telewizyjnych zasobów Oddziałów Terenowych Spółki.

W obszarze zarządzania zasobami pracowników Ośrodka Produkcji Telewizyjnej, Dyrektor  Zbigniew Polak poinformował , że planuje też działania mające ułatwić włączanie pracowników do przedsięwzięć produkcyjnych i realizacyjnych, umożliwiając podnoszenie kwalifikacji.

Po ustaleniu struktury i spraw personalnych w zakresie zarządzania, proces restrukturyzacji OPT jest w toku w wielu obszarach jednostki i na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania, nadal niektóre z przyjętych rozwiązań mogą mieć charakter przejściowy.