Szanowny Panie Przewodniczący,
Działając w imieniu Krajowej Sekcji Radia i Telewizji NSZZ „Solidarność” pragnę przekazać kilka wstępnych uwag do projektu ustawy o mediach narodowych :

1. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi projekt ustawy nie był konsultowany z Krajową Sekcją Radia i Telewizji, a nawet jego tekst otrzymaliśmy „ nieformalnie” z innych źródeł
2. Art. 68 projektu jednoznacznie stwierdza, że „stosunek pracy pracownika przekształconej osoby prawnej nawiązany przed dniem przekształcenia wygasa z końcem 2016 roku, chyba że do tego czasu strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy.”
Takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania przez Krajową Sekcję Radia i Telewizji NSZZ ”Solidarność” !
Przypominamy, że z podobnym problem mieliśmy do czynienia przy konstruowaniu obecnie obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji. Po mocnych interwencjach związku zapis, który znalazł się w ustawie stwierdzał, iż pracownicy ówczesnego PJO stawali się z mocy prawa pracownikami nowo tworzonych spółek. Jesteśmy przekonani, że właśnie takie rozwiązanie powinno zostać zastosowane w omawianej ustawie.
3. W załączniku do ustawy brak jest zapisów wymieniających w sposób enumeryczny Oddziały Terenowe TVP S.A., przy jednoczesnym wymienieniu dotychczasowych rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Brak ww. zapisu może doprowadzić w przyszłości do likwidacji Oddziałów Terenowych.
4. W ustawie w sposób zamienny używane jest określenie „dyrektorzy oddziałów” i „kierownicy oddziałów”.
5. Ustawa nie precyzuje, co stanie się ze zgromadzonymi w spółkach radiofonii i telewizji kapitałami zapasowymi.
6. Wydaje się, że brak w ustawie doprecyzowania pojęcia „państwowej osoby prawnej” może rodzić w przyszłości duże problemy interpretacyjne.
7. Ustawa nie precyzuje sposobu finansowania mediów narodowych, a jedynie odsyła do nie istniejącej ustawy o składce audiowizualnej. Bez rozwiązania tego problemu nie może być mowy o jakimkolwiek przekształceniu mediów publicznych w media narodowe.

Mamy nadzieję, że osobista pomoc Pana Przewodniczącego pozwoli na dostosowanie projektu ustawy do stanu, w którym mógłby być on zaakceptowany przez nasz Związek.

Z poważaniem
(-) Jarosław Najmoła Przewodniczący

adresat:

Pan
Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”