Pod koniec ubiegłego roku pracodawca zakwestionował obecne zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tj. Regulamin ZFŚS oraz wynikający z niego sposób tworzenia planu rzeczowo – finansowego na dany rok kalendarzowy. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo jak dotąd, od lat wszystko funkcjonowało bardzo dobrze.

Pracodawca, łamiąc ustawę o związkach zawodowych, jednostronnie wprowadził nowy Regulamin ZFŚS, przyjmując rozwiązania korzystne dla tych jednostek, które chciały wypłacać więcej środków niż ich posiadały. Środki na ZFŚS Pracodawca odpisuje w zależności od ilości zatrudnionych tj. w bieżącym roku – 1093 zł 93gr na pracownika i 182 zł 32gr na emeryta i rencistę. Mówiąc w uproszczeniu, w każdej jednostce pieniędzy było i jest tyle, ilu jest pracowników, emerytów i rencistów pomnożone przez powyższe kwoty odpisu, proporcjonalnie – dla wszystkich jednostek tak samo.

Po zablokowaniu funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Pracodawcę, proponowaliśmy różne rozwiązania, ale na każde z nich padała taka sama odpowiedź, jak na ironię z ust Pełnomocnika do spraw kontaktów ze Związkami Zawodowymi i Radą Pracowników Pana (…)  – „nie bo nie”.

Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek wątpliwości, to możemy udostępnić nagrania z wielogodzinnych dwustronnych rozmów z przedstawicielami Pracodawcy, a przede wszystkim z Panem (…).

Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby osoba, która z założenia powołana jest do tego, aby spory pomiędzy pracodawcą a stroną związkową rozwiązywać, w poszanowaniu obu stron, skłócała, manipulowała i wrogo nastawiała do siebie, zniecierpliwionych i słusznie domagających się świadczeń uprawnionych.

W ubiegłym tygodniu, trzy reprezentatywne związki zawodowe zaakceptowały propozycję porozumienia Kancelarii Prawnych, które pozwala do końca 2015 roku zgodnie z Regulaminem z roku 2013, a więc na dotychczasowych zasadach, realizować świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wykorzystując odpisy na ten rok oraz środki zwrócone tym jednostkom, które posiadały je na koniec 2014 roku. Ustaliliśmy wspólnie z Pracodawcą, że czas do końca roku będzie wykorzystany przez kancelarie obu stron do wypracowania nowego wspólnego Regulaminu ZFŚS, który obowiązywałby od początku 2016 roku.

Jesteśmy mocno zdziwieni, że Pracodawca, po porozumieniu obu stron i zaakceptowaniu zasad uruchomienia funduszu, niszczy to co może stać się faktem. Zamiast wypłacać świadczenia zajmuje się publikacją anonimowych listów otwartych.

Takich listów – anonimów otrzymujemy wiele, dotyczą one różnych spraw, ale szczególnie nakierowane są na ludzi, którzy zarządzają naszą firmą. Czy mamy je publikować, Państwa zwyczajem na każdym oknie, drzwiach i ścianie? Od kilkunastu miesięcy, nie ma żadnego dialogu z kierownictwem Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim, jest za to buta i arogancja, niechęć do każdej propozycji z naszej strony, co w konsekwencji doprowadziło do ustanowienia wobec Pani Dyrektor (…) oraz Pana kierownika (…) wotum nieufności.

Wygląda na to, że jest to działanie pozorne, które ma mieć skutek:

  • nie wypłacić w tym roku świadczeń z jakiegoś sobie znanego powodu,
  • skłócić pracowników, emerytów i rencistów z organizacjami związkowymi.

Szanowni Państwo, to jest Telewizja Publiczna, a nie prywatny zakład pracy. Jak ktoś ma zamiłowanie do polityki, to może realizować się tam gdzie jest na to miejsce. Szkoda, że musiało upłynąć tyle miesięcy, żeby strona Pracodawcy zrozumiała i zgodziła się na dotychczas obowiązujące zasady funkcjonowania ZFŚS do końca 2015 roku.

Zapraszamy osoby, które mają wątpliwości, do przesłuchania nagrań – jak Przedstawiciele Pracodawcy dążą do porozumienia. Ponownie oświadczamy, że związki reprezentatywne nie miały jakiegokolwiek wpływu na jednostronne wstrzymanie wypłat pożyczek ZFM, „wczasów pod gruszą” oraz dopłat do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie.

Podkreślamy jeszcze raz – jest to jednostronna decyzja Pracodawcy, który w chwili obecnej usiłuje przerzucić na związki zawodowe niezadowolenie pracowników wynikające z jego decyzji.