W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-100/2015(2848) z dnia 05.08.2015r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA”, podtrzymują swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 03.08.2015r. L.dz.354/KZ/08-15, RZ/235/2015, WIZJA/87/15.

Jak w piśmie Pani Dyrektor zauważyła cyt: „…na wniosek części zainteresowanych pracowników i niektórych zakładowych organizacji związkowych…”, a więc nie wszyscy pracownicy Spółki i nie wszystkie zakładowe organizacje związkowe zgadzają się z propozycją pracodawcy. Dlatego uważamy, że nasza propozycja reguluje tę kwestię i daje możliwość wyboru wszystkim pracownikom Spółki z korzystania z co trzeciej lub co czwartej niedzieli wolnej od pracy, co nie przeczy rozdziałowi IIa w dziale pierwszym KP i nikogo ona nie dyskryminuje. Niestety, nie możemy odnieść się do przytoczonego rozdziału IV KP, gdyż Pani Dyrektor nie była łaskawa uściślić w jakim dziale ma znajdować się ten rozdział.
W nawiązaniu do pisma THK-0750-92/2015(2403) z dnia 03.07.2015r. chcieliśmy zauważyć, że zapis w §282 ust.5 w Regulaminie Pracy dla pracowników TVP S.A. jest korzystniejszy dla pracowników niż zapis w art.15112 KP, a więc zgodny z literą prawa. Nasza propozycja daje szansę wyboru pracownikom, z którego zapisu chcieliby skorzystać jako rozwiązanie korzystniejsze dla nich.

Ponadto twierdzimy, że zapis §282 ust.5 w Regulaminie Pracy jak i jednoczesne dodanie proponowanego przez nas w §282 ust.6 w Regulaminie Pracy jest zgodne z przepisami prawa pracy.

Twierdzenie w piśmie Pani Dyrektor, że: cyt. „Zmiana będzie mogła wejść w życie w wypadku objęcia jej zakresem wszystkich pracowników Spółki”, świadczy o dyktacie pracodawcy nie mającym nic wspólnego z ustaleniami pracodawcy wynikającymi z art.1042 §1 KP i art.30 ust.5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.).
Jednocześnie pracodawca łamie zapisy Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.), a w szczególności art.6 tejże Ustawy, który stanowi: „Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku”.

W związku z powyższym podtrzymujemy swoje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 3.08.2015r., że należy pozostawić w §282 Regulaminu Pracy ust.5 z jednoczesnym dodaniem ust.6 w brzmieniu: „Na pisemny wniosek pracowników (grupy zawodowej) dyrektor jednostki organizacyjnej, w której są zatrudnieni ci pracownicy, wprowadza w odniesieniu do nich zasadę wynikającą z art.15112 KP, że pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy”,
bowiem zapis ten tylko doprecyzowuje obowiązujące prawo i jest zgodny z intencją pracodawcy i ustawodawcy.

 

 

Adresat:

Pan
Janusz Daszczyński
Prezes Zarządu TVP S.A.