W odpowiedzi na pismo THK-0750-92/2015(2403) z dnia 03.07.2015r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA”, nie wyrażają zgody na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę w Regulaminie pracy dla pracowników TVP S.A.

Jednocześnie w myśl art.30 ust.5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.), przedstawiają swoje wspólne uzgodnione stanowisko do proponowanej zmiany w Regulaminie pracy dla pracowników TVP S.A.:

Dodać w §282 ust.6 w brzmieniu:
Na pisemny wniosek pracowników (grupy zawodowej) dyrektor jednostki organizacyjnej, w której są zatrudnieni ci pracownicy, wprowadza w odniesieniu do nich zasadę wynikającą z art.151¹²KP, że pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy”.

 

Adresat:

Pani
Ewa Ger
Dyrektor Biura
Zarządzania Kapitałem Ludzkim