Reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe ponownie proszą o podjęcie przez pracodawcę dalszych konstruktywnych i merytorycznych negocjacji w zakresie zmian w Regulaminie ZFŚS jak również uzgodnienie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok.
Jednocześnie idąc naprzeciw tym negocjacjom, proponujemy następujące zmiany w Regulaminie ZFŚS w TVP S.A.:
§5 ust.1 – nadać brzmienie: „Fundusz tworzy się z corocznego odpisu, obciążającego koszty
działalności TVP S.A. w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, po przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy”,
dodanie w § 9:
ust.3 w brzmieniu: „W planie rzeczowo-finansowym tworzy się rezerwę finansową, która
może być wykorzystana przez uprawnionych w myśl §13 po wyczerpaniu się danego
świadczenia w danym Oddziale Terenowym lub Zakładzie Głównym”.
ust.4 w brzmieniu: „Uprawnieni wymienieni w ust.3 muszą kwalifikować się do danego
świadczenia w myśl art.8 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.)”.

Powyższe propozycje podyktowane są odpowiedzialnością za fundusz socjalny, jak i zbliżeniem stanowiska aż do osiągnięcia porozumienia w sprawie treści regulaminu i planu rzeczowo-finansowego dla TVP S.A., tak jak wymagają tego negocjacje. Chcemy też jak najszybciej pomagać osobom uprawnionym do korzystania z funduszu.

Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.) nie określa zasady podziału funduszu socjalnego. Przepisy wymienionej Ustawy nie zawierają żadnych ograniczeń co do sposobu podziału funduszu na cele socjalne, a także na pomoc mieszkaniową. Takim aktem prawnym jest regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz zasady przeznaczenia środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

W naszej ocenie w obowiązującym Regulaminie ZFŚS w dalszym ciągu znajdują się zapisy sprzeczne z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-85/2015(2099a) z dnia 03.07.2015r. informujemy:
§ 9 Regulaminu ZFŚS stanowi:
ust.1 „Wielkość środków Funduszu przeznaczonych na cele wymienione w Regulaminie
określa coroczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu”,
ust.2 „W planie rzeczowo-finansowym Funduszu należy przewidzieć rezerwę środków na
potrzeby w I kwartale roku następnego”,
a więc prowizorium przychodów i wydatków Funduszu na I kwartał roku następnego jest częścią składową corocznego planu rzeczowo-finansowego Funduszu.

§ 8 ust.2 Regulaminu ZFŚS stanowi: „Do czasu ustalenia planu rzeczowo-finansowego Funduszu pracodawca ustala …prowizorium...”, a ustala się z kimś, czyli w myśl art.8 ust.2 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.) z zakładowymi organizacjami związkowymi.
§ 2 ust.2 Regulaminu ZFŚS stanowi: „Roczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu jest ustalany corocznie….”, a więc też w myśl art.8 ust.2 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS
(z późn. zm.) z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Ponadto art.27 ust.1 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.) stanowi: „Ustalenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową”, a więc podział środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, które są uwzględnione w prowizorium Funduszu na I kwartał roku następnego jak i rocznym planie rzeczowo-finansowym, powinny być uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi.

W pismach z dnia 17.03.2015r. i z dnia 23.06.2015r. nie wyraziliśmy zgody na zaproponowany przez pracodawcę kształt planu rzeczowo-finansowego na rok 2015, proponując jeden plan rzeczowo-finansowy dla TVP S.A. wraz z załącznikami. Na naszą propozycję pracodawca też nie wyraził zgody i mimo przypominania nam zapisu § 8 ust.4 Regulaminu ZFŚS, nie ma rzeczywistej chęci do dalszego procedowania w zakresie zbliżenia stanowisk i ostatecznym uzgodnieniu. Prawdopodobnie pracodawca uważa, że tylko on ma słuszną rację i dlatego też nie chce dostosować się do wystąpień PIP.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Regulaminie ZFŚS przy wykorzystywaniu tylko połowy, albo jakiejkolwiek części propozycji strony związkowej jest niezgodne z prawem, żeby nie powiedzieć manipulacją. Potwierdziła to również Państwowa Inspekcja Pracy, która skierowała wniosek do pracodawcy o „Niedokonywanie zmian w Regulaminie ZFŚS bez uzyskania zgody organizacji związkowych na proponowaną treść zmiany” (dotyczy to dokonanych zmian w Regulaminie ZFŚS Uchwałą Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.).

W dalszym ciągu uważamy, że mamy jednego administratora funduszem socjalnym, jakim jest Zarząd TVP S.A., jeden fundusz socjalny, jeden regulamin ZFŚS w TVP S.A. i jeden plan rzeczowo-finansowy dla TVP S.A., czyli spełniamy wszystkie postanowienia Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

Ponadto już czwarty raz prosimy o:
1. przedstawienie nam stanu konta bankowego na dzień 30.04.2015r., na którym lokowane są
odpisy i zwiększenia, oraz lokaty,
2. przedstawienie nam opinii prawnej wydanej przez Biuro Prawne TVP S.A., w której
stwierdzono, że nasza propozycja planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok dla TVP S.A.
wraz z załącznikami, które stanowią integralną część planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
2015r., jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.),
3. przekazanie nam informacji, z jakich środków zostanie uregulowany deficyt budżetowy
ZFŚS w OTV Kielce i OTV Gorzów Wielkopolski.
Adresaci:
Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.
Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.
Do wiadomości:
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych