W związku z wczorajszą wypowiedzią Prezesa Zarządu TVP S.A. Pana Juliusza Brauna, określającą sytuację finansową firmy jako bardzo dobrą, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. i Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV po raz kolejny domagają się podjęcia w trybie bardzo pilnym rozmów nt. podwyżek płac dla pracowników Telewizji Polskiej S.A.

Uważamy, że Telewizja Polska S.A. nie prowadzi żadnej polityki płacowej czego przykładem są chaotyczne regulacje płac, zatrudnianie nowo przyjętych pracowników na wynagrodzenia wyższe od wynagrodzeń doświadczonych pracowników oraz tworzenie nowych, wysoko płatnych stanowisk.
Kolejnym przykładem braku polityki płacowej oraz wprowadzania programu oszczędnościowego w TVP S.A. jest spadek przeciętnego wynagrodzenia w Spółce o ponad 1 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego i nie jest to pierwsza obniżka wynagrodzeń pracowników naszej firmy.

Jesteśmy przekonani, że fundusz wynagrodzeń w TVP S.A. jest już niższy od funduszu przeznaczonego na opłacenie firm zewnętrznych wykonujących stałe zlecenia dla TVP S.A., co jest między innymi efektem przeniesienia do firmy LT 411 pracowników Telewizji Polskiej S.A.
W związku z powyższym domagamy się podjęcia natychmiastowych negocjacji nt. podwyżek płac dla pracowników naszej Spółki oraz stworzenia nowego, odpowiadającego obecnym realiom systemu wynagrodzenia.

 

Adresaci:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.

Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.

Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.