W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-85/2015(2099) z dnia 10.06.2015r., informujemy:

Wszystkie nasze propozycje dotyczące zmian w Regulaminie ZFŚS oraz zaproponowany plan rzeczowo-finansowy ZFŚS w TVP S.A. (pisma: L.dz. 185/KZ/03-15, RZ/111/2015, WIZJA/37/2015 z dnia 17.03.2015r., L.dz. 186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015 z dnia 17.03.2015r., L.dz. RZ/186/2015, WIZJA/73/2015 z dnia 29.05.2015r.) są zgodne z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

Prowizorium przychodów i wydatków Funduszu na I kwartał roku następnego stanowi część planu rzeczowo-finansowego Funduszu. § 9 ust.1 Regulaminu ZFŚS stanowi: „Wielkość środków Funduszu przeznaczonych na cele wymienione w Regulaminie określa coroczny plan rzeczowo-finansowy Funduszu”. Z art.27 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.), wynika wprost, że ustalenie zasad wykorzystania funduszu, w tym podział środków na określone cele, przyznawanie pracownikom świadczeń z tego funduszu wymagają uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozpatrywanie zapomóg przez komisje socjalne, w myśl załącznika nr 9 do Regulaminu ZFŚS w TVP S.A., nie jest sprzeczne z Ustawą o ZFŚS. Z wyroku SN z dnia 20.08.2001r. wynika, że: „pracodawca administrujący środkami ZFŚS nie może ich wydatkować niezgodnie z treścią regulaminu zakładowej działalności socjalnej (art.8 ust.2 Ustawy o ZFŚS), natomiast postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego (art.8 ust.1 Ustawy o ZFŚS) ”. W związku z tym wyrokiem SN, powołane komisje socjalne powinny rozpatrywać zapomogi w myśl załącznika nr 9 do Regulaminu ZFŚS w TVP S.A., który został uzgodniony w myśl art.8 ust.2 Ustawy o ZFŚS oraz art.30 ust. 5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.) i jest zgodny z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

Na mocy art.8 ust.2 i 3 Ustawy o ZFŚŚ oraz art.27 ust.1 i 2 i art.30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek uzgadniania treści zapisów wewnętrznego regulaminu ZFŚS oraz planu wydatków zaplanowany na dany rok. Szczegółowy opis form pomocy, zasady i warunki korzystania ze środków socjalnych pracodawca zawiera w regulaminie ZFŚS. Oznacza to, że każda kwestia powinna być szczegółowo omówiona z zakładowymi organizacjami związkowymi, aby regulamin został w pełni zaakceptowany. Podobny proces dotyczy akceptacji planów wydatków na dany rok. Pracodawca nie może samodzielnie zaakceptować zmian do regulaminu i planu wydatków na dany rok. W tej kwestii ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków.

Potwierdziła to również Państwowa Inspekcja Pracy twierdząc, że dużą nieprawidłowością jest zaprzestanie funkcjonowania ZFŚS w obszarze wydatkowania środków oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie ZFŚS Uchwałą Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. Stwierdziła także, że jeżeli zdaniem reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych działania pracodawcy wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w art.35 Ustawy o związkach zawodowych to przysługuje nam prawo wniesienia zawiadomienia do właściwej miejscowo prokuratury.

Twierdzenie w piśmie z dnia 10.06.2015r. (THK-0750-85/2015(2099)), cyt. „Natomiast pracodawca pozostaje otwarty na propozycje zakładowych organizacji związkowych dotyczących innych rozwiązań w tym regulaminie……”, jest dla nas niezrozumiałe gdyż nasza propozycja dotycząca zmiany zapisu w §9 Regulaminu ZFŚS w piśmie z dnia 29.05.2015r. (RZ/186/2015, WIZJA/73/2015), była już pracodawcy znana i do tej pory pracodawca nie odniósł się do niej.

Ponadto ponownie prosimy o:
1. przedstawienie nam stanu konta bankowego na dzień 30.04.2015r., na którym lokowane są
odpisy i zwiększenia, oraz lokaty.
2. przedstawienie nam opinii prawnej wydanej przez Biuro Prawne TVP S.A., w której
stwierdzono, że nasza propozycja planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok dla TVP S.A.
wraz z załącznikami, które stanowią integralną część planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
2015r., jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

 

 

Adresaci:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.
Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.

 

Do wiadomości:
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych