Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT „WIZJA” zwracają się do Pana Ministra z wnioskiem o nieudzielenie skwitowania Zarządowi TVP S.A. za rok 2014.

W naszej ocenie wykazany przez Zarząd TVP S.A. zysk netto w wysokości 6,5 mln zł jest fikcją. W roku obrachunkowym 2014, jak wynika z posiadanych przez nas informacji, Zarząd Telewizji Polskiej S.A. zbył majątek Spółki o następującej wartości :
1. Działka w Centrum TVP S.A. wartości ok. 30 mln zł
2. Mieszkania zakładowe o wartości ponad 4 mln zł.
3. (Brak informacji o wycenie innego sprzedanego majątku)
W sądach z powództwa związków reprezentatywnych, znajdują się dwie sprawy o zwrot należności, jaką TVP S.A. powinna przekazać na Fundusz Socjalny w wysokości łącznej ponad 4 mln zł.
Jesteśmy zdania, iż przedstawiony przez Zarząd TVP S.A. zysk za 2014 r. powinien być skorygowany o kwoty wyżej wymienione, co oznacza, iż w miejsce wykazanego zysku w wysokości 6,5 mln – powinna być wykazana strata kilku lub kilkunasto-milionowa.

Reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe wielokrotnie próbowały ustalić, w jaki sposób została pokryta strata z lat ubiegłych (ok. 200 mln w 2013 roku) – nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, co sugerować może, iż straty z lat ubiegłych nie były pokryte.

Za działanie niegospodarne uznajemy również:
1. wyprowadzenie do agencji pracy tymczasowej Leasing Team ponad 400 pracowników Spółki-dziennikarzy, montażystów, grafików i charakteryzatorów. Operacja ta, wg. danych dostępnych w internecie, kosztowała Spółkę ponad 160 mln zł.
2. Likwidację własnych służb ochrony mienia i Ochrony przeciwpożarowej i podpisanie znacznie gorszej finansowo umowy z kolejną firmą zewnętrzną.

Zastrzeżenia budzi sukcesywne wyprowadzanie audycji telewizyjnych do firm zewnętrznych oraz niedostateczne finansowanie przez Telewizję Polską Oddziałów Terenowych TVP S.A.
Reasumując, polityka finansowa budzi nasze wątpliwości. Na bazie TVP i za jej pieniądze utrzymywane są firmy zewnętrzne, wyprzedawany jest majątek Spółki. Brak dialogu społecznego i duży niepokój wśród pracowników dopełniają złego obrazu firmy kierowanej przez Zarząd TVP S.A.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A.

Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV

Z.Z. PTiT Mediów Polskich „WIZJA” .

Adresat:

Pan
Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa