W odpowiedzi na pismo BZKL THK-0750-74/2015(1590)a z dnia 26.05.2015r. jeszcze raz prosimy o natychmiastowe zwołanie istniejących Komisji socjalnych, zgodnie z obowiązującym w Spółce prawem tj. Regulaminem ZFŚS w TVP S.A., do rozpatrzenia zapomóg wg swoich kompetencji.

Rozpatrywanie zapomóg przez komisje socjalne nie jest sprzeczne z Ustawą o ZFŚS oraz z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy. Z opinii prawnych też wynika, że może istnieć więcej komisji socjalnych w danym przedsiębiorstwie. Prośba nasza nie jest bezprzedmiotowa. To pracodawca administruje środkami funduszu zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.). Zatem do pracodawcy należą decyzje o każdorazowym przyznaniu pomocy na określony cel.

W nawiązaniu do pisma L.dz. 185/KZ/03-15, RZ/111/2015, WIZJA/37/2015 z dnia 17.03.2015r. oraz pisma L.dz. 186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015 z dnia 17.03.2015r. informujemy, że do zaproponowanego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2015r. dla TVP S.A. wraz z załącznikami, które stanowią integralną część planu rzeczowo-finansowego ZFŚS 2015r., przy zachowaniu tych samych rodzajów świadczeń i usług, z uwzględnieniem §5, §6 i §7 Regulaminu ZFŚS w TVP S.A., należy stworzyć rezerwę finansową. Z rezerwy tej korzystaliby pracownicy, emeryci i renciści w szczególnych przypadkach po wyczerpaniu się danego świadczenia w danym Oddziale Terenowym lub Zakładzie Głównym i kwalifikowali się do danego świadczenia w myśl art.8 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.).

W związku z powyższym proponujemy dodanie w § 9 Regulaminu ZFŚS w TVP S.A.: ust.3 w brzmieniu: „W planie rzeczowo-finansowym tworzy się rezerwę finansową, która
może być wykorzystana przez uprawnionych w myśl §13 ust.1 pkt 1-3 w szczególnym
przypadku, po wyczerpaniu się danego świadczenia w danym Oddziale Terenowym lub
Zakładzie Głównym”.
ust.4 w brzmieniu: „Uprawnieni wymienieni w ust.3 muszą się kwalifikować się do danego
świadczenia w myśl art.8 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (z późn. zm.)”.

 

 

Adresaci:

Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan
Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.
Pan
Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.

Do wiadomości:
Pani Elżbieta Ponikło
Dyrektor Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych