Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz Zw.Zaw. PTiT Mediów Polskich „WIZJA”, informują, że Uchwała Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. z dnia 25.03.2015r. w sprawie zmian Regulaminu ZFŚS w TVP S.A. i ogłoszenia jego tekstu jednolitego, naszym zdaniem weszła w życie niezgodnie z art.30 ust.4 i 5 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach zawodowych (z późn. zm.).

Jednocześnie w odpowiedzi na pismo BZKL THK/0750/43/2015(655e) z dnia 30.03.2015r., uprzejmie informujemy że:

Uchwała Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. – cyt. „w §7 ust.2 lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d oraz e w brzmieniu:….”.
W którym pkt. ust.2 dodaje się lit. d oraz e, bo Uchwała tego nie precyzuje?
Wobec tego zmiana § 7 ust.2 w Regulaminie ZFŚS (tekst jednolity) jako załącznik nr 4 do Uchwały nr 126/2015 Zarządu TVP S.A., jest niezgodna z tą Uchwałą.

Uchwała Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. – cyt. „w §14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu składają wnioski o świadczenie lub pomoc w formie elektronicznej bądź papierowej”.
W naszej propozycji – cyt. „§14 ust.1 – nadać brzmienie: „Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu składają wnioski o świadczenie lub pomoc w formie elektronicznej lub papierowej do dyrektora Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim (dotyczy Zakładu Głównego TVP S.A.,Oddziału Terenowego TVP S.A. w Warszawie) i do dyrektorów Oddziałów Terenowych w Oddziałach Terenowych TVP S.A.”
Taki zapis §14 ust.1 jest niezgodny z naszą propozycją i nie powinna ta zmiana znaleźć się w Regulaminie ZFŚS (tekst jednolity) jako załącznik nr 4 do Uchwały nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.
Uchwała Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. – cyt. „w §37 po wyrazach „Załącznik nr 11- wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za paczkę choinkową dla dziecka za rok…” dodaje się wyrazy : Załącznik nr 12…….14”.
W naszej propozycji – cyt. „§37–zgoda po uprzednim przedstawieniu reprezentatywnym zakładowym organizacjom związkowym załączników: nr 12, 13, 14 do konsultacji i umieszczeniu tych świadczeń w Regulaminie ZFŚS”.
Do dnia dzisiejszego nie przedstawiono nam tych załączników do konsultacji, co skutkuje niezgodnością z naszą propozycją i nie powinna ta zmiana znaleźć się w Regulaminie ZFŚS (tekst jednolity) jako załącznik nr 4 do Uchwały nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.
W załączniku nr 9 do Regulaminu ZFŚS wyraziliśmy zgodę na zmiany w §1 ust.4 i §2 ust.1, dotyczące zastąpienia wyrazów „Zasobami Ludzkimi” na wyrazy „Kapitałem Ludzkim”. Dlaczego zgoda nasza na te zmiany zaproponowane przez Pracodawcę nie zaowocowała odpowiednimi zapisami w Uchwale Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A. ?

Reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe wyraziły zgodę na zmiany w Regulaminie ZFŚS w TVP S.A. dotyczące finansowania 7-dniowego bezpłatnego dla pracownika wypoczynku w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych i udzielania świadczenia w postaci bonów towarowych w piśmie z dnia 15.12.2014r. (L.dz. 386/KZ/12-14, RZ/279/2014, WIZJA/118/2014), ale Zarząd TVP S.A. nie podjął Uchwały w tym zakresie do końca 2014r. W roku 2015 negocjacje nie dotyczyły powyższych zmian w Regulaminie ZFŚS (tj. zmiany w §7 i dodanie §162 i §163 ) , a powinny mieć miejsce. Przykładem tego jest §37, który był negocjowany przez Pracodawcę w 2014r. i procedura ta została powtórzona przez Pracodawcę w 2015r. w nowo rozpoczętej procedurze negocjacji.
Ponadto nie została dopełniona przez Pracodawcę procedura wynikająca z art.36 §1 Kpa, co oznacza że Pracodawca naruszył prawo.
W tej sytuacji uważamy, że zmiana w §7 oraz dodawanie §162 i §163 w Uchwale Nr 126/2015 Zarządu TVP S.A., są niezgodne z naszymi propozycjami zawartymi w piśmie z dnia 17.03.2015r. (L.dz. 186/KZ/03-15, RZ/112/2015, WIZJA/38/2015). i zmiany te nie powinny być ujęte w Regulaminie ZFŚS (tekst jednolity) jako załącznik nr 4 do Uchwały nr 126/2015 Zarządu TVP S.A.

Poza tym w nawiązaniu do pism BZKL: L.dz. THK/0750/43/2015(655d) z dnia 26.03.2015r. i L.dz. THK/0750/44/2015(656b) z dnia 26.03.2015r., uprzejmie informujemy że deklarowana przez Pracodawcę wola współpracy nie znalazła swojego wyrazu w podejmowaniu merytorycznych decyzji w czasie negocjacji dotyczących zmian w Regulaminie ZFŚS TVP S.A. oraz propozycji planu rzeczowo-finansowego na 2015r. dla TVP S.A. wraz z załącznikami, które stanowią integralną część planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
Propozycje nasze dotyczące zmian w Regulaminie ZFŚS jak i propozycję planu rzeczowo-finansowego na 2015r. dla TVP S.A. wraz z załącznikami, należy traktować łącznie.
Z poważaniem

 

Adresaci:

Pan Juliusz Braun
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pan Bogusław Piwowar
Członek Zarządu TVP S.A.
Pan Marian Zalewski
Członek Zarządu TVP S.A.
Do wiadomości:
1. Pan Robert Kroplewski
Dyrektor Biura Prawnego,
2. Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Lindleya 16, 00-973 Warszawa.